Check in
Check out
kup voucher

Regulamin konkursu na Facebooku

27 September 2022

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

 

§1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest SEA DEVELOPMENT Spółka z o.o., Grunwaldzka 5, 99-301, Kutno identyfikującą się numerem NIP 7752583137.

,dalej zwany „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.09.2022r, a kończy się dnia 03.10.2022 r

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

                 a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu                       przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

                 b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych c) posiadających adres do doręczeń na                             terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) wykona Zadanie Konkursowe.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na serwisie Facebook komentarza pod postem konkursowym zgodnie z przedstawionym poniżej zadaniem (dalej: Zadanie konkursowe)

 4. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza umieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/BalticPlazaHotelMediSPAandFit komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: jak wyglądałby Twój idealny nadmorski jesienny wieczór

 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

                 a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

                 b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;

                 c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

                 d) naruszają regulamin serwisu Facebook.

                 e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 

§3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła specjalną komisję dalej zwaną Komisją Konkursu, która wyłoni i nagrodzi najbardziej kreatywny komentarz. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród nich jednego zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

 2. Zwycięzcy konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

 

Nagroda Pobyt 2- dniowy w Apartamencie, dla 2 osób dorosłych, ze śniadaniami ważny do 30.06.2023r. .

Terminy wyłączone z nagrody:

 

                 a) Od dnia 24 czerwca do 31 sierpnia

                 bod 24 grudnia do 28 lutego

 

                 cŚwięta Wielkanocne (okres piątek-poniedziałek),

 

                 dMajówka (okres 27.4-06.05),
 

                 eOkres 1 dzień przed Świętem Wszystkich Świętych (01.11) do jednego dnia po tym dniu, okres 1 dzień przed Świętem Niepodległości


                   
                     (11.11) do 
jednego dnia po tym dniu,

                 fOkres Bożego Ciała (okres czwartek-niedziela)

 

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.10.2022r.

 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody na portalu Facebook Organizatora najpóźniej dnia 10.10.2022r.

 4. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.

 6. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres Wskazany przez Zwycięzcę.

 7. Fundatorem Nagród jest Organizator.

 8. Zwycięzca może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 9. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz

 10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres poprzez adres e-mail a.firlej@balticplaza.eu

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

 5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail a.firlej@balticplaza.eu

 7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

 8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022r.

 

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27,z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: w siedzibie Organizatora.

 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związana.

 1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Location

A place like no other

Baltic Plaza mediSPA & FIT
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close